De Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder

De stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder eo heeft als doelstelling het ondersteunen van het werk van de Stichting Inloophuis Den Helder in brede zin en het creëren van het maatschappelijk draagvlak voor het werk daarvan.

Daartoe zal de Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder actief steun verlenen bij het voorlichtingswerk in het Inloophuis maar ook daarbuiten op actieve manier aandacht vragen voor de functie van- en de werkzaamheden binnen het Inloophuis.

 

Dit behelst onder meer:

 

    • Het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de Stichting Inloophuis Den Helder eo
    • Deelnemen aan manifestaties ten einde voorlichting te verzorgen
    • Het schrijven van nieuwsbrieven
    • Het verwerven van nieuwe “vrienden/ donateurs”
    • Bredere bekendheid aan het Inloophuis Den Helder ondersteunen

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

    • In het lopende jaar 2021 zal de stichting minimaal 2 activiteiten organiseren die tot doel hebben

                     o Verwerven van financiën

                     o Verwerven van nieuwe vaste sponsoren

    • De vrienden van zal daar waar mogelijk is de Stichting Inloophuis Den Helder ondersteunen in het onderhouden van contacten met de gasten en de vrijwilligers van het Inloophuis In de lange coronaperiode is het blijven onderhouden van contacten een extra uitdaging

    • Jaarlijks een bijdrage leveren aan een nieuwsbrief voor de donateurs en externe relaties

    • Jaarlijks een bijeenkomst / activiteit organiseren voor de vrienden en donateurs

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen/opbrengsten/ donaties zullen worden gedeponeerd op een reguliere bankrekening. Er wordt niet gestreefd naar vermogensvorming anders dan dat er voldoende middelen aanwezig moeten zijn om de eventuele directe kosten van bestuur en andere vrijwilligers te vergoeden.

De verworven middelen zullen verder direct ten goede komen aan het werk van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Daartoe zal er regelmatig, doch tenminste 4 maal per jaar overleg plaats vinden met bestuursleden van het de Stichting Inloophuis Den Helder. Een bestuurslid van voornoemde stichting is verbonden aan de stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder eo als adviseur. En woont geregeld de vergaderingen bij.

De voorzitter van de Vrienden van het Inloophuis Den Helder is verbonden als adviseur aan het bestuur van de Stichting Inloophuis Den Helder. En woont geregeld die vergaderingen bij.

Op die manier is een gedurende uitwisseling van gedachten en ontwikkelingen gegarandeerd.

 

De Stichting Vrienden zal per jaar

    • Minimaal € 3000,- aan het de Stichting Inloophuis over maken

    • In overleg met het bestuur van het Inloophuis bijdrage leveren aan zaken als bv

                 o Kerstpakket

                 o Advertentiekosten

Verder biedt de Stichting Vrienden van het Inloophuis een financiële buffer mocht het Inloophuis Den Helder in saldoproblemen komen.

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder

    • Voorzitter Annemarie Saliha-Post

    • Secretaris Liesbeth de Jong

    • Penningmeester Jenny van der Wal- Dalstra

    • PR-communicatie Saskia van Raalte – van der Wal

    • Notuliste Elsa van Schoonhoven

    • Adviseur  Marianne Joustra

Vertegenwoordiging bestuur Inloophuis Den Helder

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder.

Vergaderingen mogen worden gehouden in het Inloophuis Den Helder (buiten de normale openingstijden van het Inloophuis).

Stichting Vrienden van het Inloophuis Den Helder

 

Fiscaalnummer: 850860568

Postadres: Linieweg 7

1783 BA Den Helder

 

Mailadres: vriendenvan@inloophuisdenhelder.nl

                      liesbeth.de.jong@outlook.com

 

Bankgegevens NL14ABNA0502333529